Statut Stowarzyszenia
„Polska Akademia Alignerowa”

z dnia 11 września 2021 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Akademia Alignerowa w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać anglojęzycznej nazwy „Polish Aligners Academy” lub skrótu „PAA”
 2. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17 ze. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże Stowarzyszenie może działać również poza jej granicami.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci do oznaczenia swojej działalności.

§3

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym zapisami niniejszego statutu, z której przychód przeznaczony jest w całości na działalność statutową.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem, w wysokości nieprzekraczającej w kolejnych trzech miesiącach 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział II
Cele i środki działania

§4

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zawiązanym by wspierać wszelkie procesy związane z rozwojem wiedzy wśród lekarzy stomatologów i poszerzaniem świadomości społeczeństwa w zakresie stomatologii i higieny jamy ustnej.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
  • rozwijanie wiedzy medycznej jego członków w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii;
  • inicjowanie nowych zagadnień medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym;
  • podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii przez ich kształcenie i doskonalenie w zakresie stomatologii;
  • kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego;
  • udział w organizowaniu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej;
  • popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego;
  • współdziałanie z samorządem lekarskim;
  • współdziałanie z innymi organizacjami i przedsiębiorcami w sprawach dotyczących lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii w kraju i za granicą, w szczególności współdziałanie w Polskim Towarzystwem Ortodontycznym,
  • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu;
  • opiniowanie projektów, inicjowanie programów, rozwiązań prawnych z zakresu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej.

§5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  • organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, wykładów, kursów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;
  • działalność wydawniczą;
  • ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania;
  • wystawy, kongresy, prezentacje, wyjazdy naukowe, itp.;
  • kontakty i współpracę z międzynarodowymi organizacjami stomatologicznymi, zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków Stowarzyszenia w zjazdach i konferencjach międzynarodowych;
  • wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi;
  • dostęp do czasopism naukowych o tematyce stomatologicznej;
  • inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej, jak również ochrony zdrowia i nauki;
  • reprezentowanie ogółu członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach zawodowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
  • Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
  • Działalność organizacji profesjonalnych – PKD 94.12.Z;
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 79.19.Z

Rozdział III
Członkostwo

§6

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

§7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  • osoba wykonująca zawód lekarza dentysta lub lekarza innej specjalności, identyfikująca się z celami Stowarzyszenia;
  • posiada nienaganną opinię społeczną i nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie mogące tę opinię podważyć, w szczególności nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani wyrokiem rzecznika odpowiedzialności zawodowej właściwej Izby Lekarskiej;
  • złoży na ręce Zarządu Stowarzyszenia akceptację Statutu Stowarzyszenia oraz deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pisemną pozytywną opinię co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego powinien złożyć do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek o uzyskanie statusu członka zwyczajnego. We wniosku powinno być udokumentowane spełnienie kryteriów ustalonych w ust. 1 powyżej. Kandydatura zostaje zatwierdzona uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.

§8

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna albo prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkowie wspierający nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w:
  • realizację celów Stowarzyszenia w ramach innej działalności niż działalność Stowarzyszenia;
  • rozwój polskiej stomatologii;
  • rozwój innych dziedzin życia, uznanych przez członków Stowarzyszenia za ważny dla obszaru działań i celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej większością ¾ głosów na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich. Decyzją Zarządu mogą być zwolnieni z opłat za uczestnictwo w zjazdach, sympozjach, konferencjach lub innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. W pozostałym zakresie nieuregulowanym powyżej członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Mają również obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania i udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia w sposób określony w uchwałach władz,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
  • prawo używania znaków Stowarzyszenia, legitymacji Stowarzyszenia i stroju Stowarzyszenia,
  • prawo do korzystania z pomieszczeń Stowarzyszenia do spotkań związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz w innych celach, jeżeli nie pozostają one w sprzeczności z działaniami Zarządu Stowarzyszenia oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia,
  • prawo i pierwszeństwo do uczestnictwa w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z możliwością zapraszania własnych gości spoza grona Członków Stowarzyszenia, realizowane w porozumieniu z ich organizatorami i tylko w obecności osób zapraszających.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek, jeśli takie zostaną ustalone.

§11

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej przez członka na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia lub Zarządu – z powodu:
  • łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub innego zachowania niegodnego członka Stowarzyszenia,
  • działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia opisanymi w §4,
  • notorycznego (przynajmniej trzykrotnego) nieusprawiedliwionego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym w szczególności od uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
  • zalegania z płatnością składek za okres co najmniej pół roku, po podwójnym pisemnym upomnieniu przez Zarząd podjętym w co najmniej 1-miesięcznych odstępach.
 3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

§12

W terminie 14 dni od doręczenia członkowi zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie od tejże uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o uwzględnieniu odwołania i utrzymaniu członkostwa zainteresowanego podejmowana jest większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku nieuzyskania kwalifikowanej większości odwołanie zostaje odrzucone, a utrata członkostwa staje się ostateczna. Uchwała rozpatrująca odwołanie powinna zostać podjęta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym po dniu złożenia odwołania.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§14

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wybór członków do wybieralnych władz Stowarzyszenia jest dokonywany przez Walne Zgromadzenia Członków i odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§15

Uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniach jawnych, chyba że szczegółowe postanowienia statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.

§16

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie o terminie i planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka w deklaracji członkowskiej. O zmianie adresu poczty elektronicznej Członek powinien niezwłocznie zawiadomić Zarząd, pod rygorem skuteczności doręczenia zawiadomienia na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Te same organy i osoby mogą zgłaszać projekty uchwał pod rozpoznanie Walnego Zgromadzenia Członków. Zawiadomienie o terminie i planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka w deklaracji członkowskiej. O zmianie adresu poczty elektronicznej Członek powinien niezwłocznie zawiadomić Zarząd, pod rygorem skuteczności doręczenia zawiadomienia na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem §12 i innych postanowień Statutu. Co do zasady głosowanie jest jawne.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań, o których mowa w §12 Statutu,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na cel społeczny.
 8. Na czas Walnego Zgromadzenia Członków, członek Stowarzyszenia z czynnym prawem głosu może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu wraz z wyraźną instrukcją innemu członkowi zwyczajnemu. Każdy członek zwyczajny może mieć co najwyżej jedno pełnomocnictwo. Głos oddany w ten sposób może być unieważniony jedynie, kiedy został oddany wbrew wyraźnej instrukcji, a decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Na skutek decyzji Zarządu lub z inicjatywy 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania przedstawionej pod rozpoznanie Zarządu głosowanie w ramach Walnego Zgromadzenia Członków może odbyć się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków teleinformatycznych lub dedykowanego systemu.
 2. Głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest poprzedzone ogłoszeniem przesłanym przez Zarząd na 7 dni przed terminem głosowania wraz z propozycjami podejmowanych uchwał oraz wezwaniem członków uprawnionych do głosowania do przedstawienia wniosków lub propozycji uchwał. Do rozpoczęcia głosowania wnioskodawcy mogą wprowadzać zmiany do przedstawionych wniosków lub uchwał.
 3. W dniu i w godzinach wyznaczonych przez Zarząd w ogłoszeniu odbywa się dyskusja nad podejmowanymi uchwałami. Do upływu tego terminu członkowie uprawnieni do głosowania mogą również przesłać do Zarządu swoje stanowiska na piśmie lub w formie dokumentowej.
 4. Po zakończeniu dyskusji Zarząd wysyła do wszystkich uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia wezwanie do głosowania wraz z podanym adresem email, na który członek powinien przesłać swój głos oraz listą uchwał z przypisanymi im numerami i ich aktualną treścią. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 7 dni.
 5. Głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odbywa się w wykorzystaniem adresów e-mail lub innych systemów teleinformatycznych, które zostały uprzednio zarejestrowane przez członka przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie nie później niż w terminie 3 dni przed datą głosowania w ramach Walnego Zgromadzenia Członków. Złożone oświadczenie pozostaje aktualne dla wszystkich kolejnych Walnych Zgromadzeń Członków, do czasu jego skutecznego odwołania. O zaakceptowaniu innego niż korespondencja elektroniczna (e-mail) sposobie oddania głosu decyduje Zarząd.
 6. Zarząd podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia tajności głosowania, jeśli taki wymóg wynika z ustawy, statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Nie ma przeszkód, aby Walne Zgromadzenie Członków odbyło się przez oddanie głosów za pomocą korespondencji elektronicznej lub innego środka porozumiewania się na odległość oraz przez bezpośrednie uczestnictwo członka w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz poprzez zgodne oświadczenie woli dwóch jego członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie więcej niż 5 osób – Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu i na jego wniosek dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. Jeśli osoby wskazane przez Prezesa Zarządu na funkcję Wiceprezesów, Skarbnika lub Sekretarza nie zostaną wybrane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, Walne Zgromadzenie Członków może przyjąć kandydaturę innych osób wskazanych przez 20% członków Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • nadzór nad kasą Stowarzyszenia,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, poprzez zgodne oświadczenie woli dwóch jego członków,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • ustanawianie pełnomocników oraz prokurentów,
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie nowych członków,
  • wykonywanie czynności we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał.
 6. Stowarzyszenie może zwracać uzasadnione koszty z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie. Zasady zwrotu kosztów opracowane są odrębnym dokumentem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Stowarzyszenie może zwracać uzasadnione koszty z tytułu pełnionej funkcji w Komisji Rewizyjnej.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • opiniowanie sprawozdania finansowego zatwierdzanego przez Zarząd.

§20

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu – poprzez złożenie rezygnacji, śmierć członka organu, w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, co nie pozostaje w sprzeczności z uprawnieniami Walnego Zgromadzenia Członków, o których mowa w § 16 lub §18 ust. 3. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu, a wybór powinien zostać zaakceptowany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w pierwszym nadchodzącym terminie.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§21

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji,
 4. zbiórek publicznych,
 5. działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
 6. umów sponsoringu.

§22

 1. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Majątek Stowarzyszenia nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, przedmiotu pożyczki w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§23

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz innych aktów prawnych.